Frase de Romy Schneider: No hay nada mas frio que un amor...


No hay nada más frío que un amor que se ha ido

Romy Schneider